T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Yerköy Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Yerköy Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Başhekim Yardımcısı

Güncelleme Tarihi: 04/08/2020

DR.AHMET YASİN EROĞLU

GÖREV ADI

Başhekim Yardımcısı

Hastanede görevli idareciler belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, Kurumca yürürlüğe konulacak tebliğ, genelge, genel yazı ve sair yazılı emir ve talimatnameler ile belirlenecek olan görevleri de ifa etmekle yükümlüdür.

 • Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yapıp faaliyet raporu düzenlemek.
 • Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve usullerini belirlemek.
 • Tıbbi hizmetlerin, sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulması için hedef ve stratejileri belirlemek, planlamalarını yaparak hastane başhekiminin onayına sunmak.
 • Tıbbi hizmet sunumu kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların planlama ve ihtiyaç tespitini yaparak hastane başhekimine bildirmek.
 • Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak başhekime aktarılmasını sağlamak.
 • Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin sağlık tesisi için belirlenmiş planlamalara uygun olarak hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamak.
 • Evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum temelli tıbbi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak.
 • Hastanelerdeki komitelerin raporlarını inceleyerek, gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak.
 • Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
 • Hizmet içi eğitimlerini planlamak ve uygulamak.
 • Nöbet, çalışma programı ve personel uyumunu düzenlemek için gerekli tedbirleri almak.
 • Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesine yönelik birim içerisinde yetkilerini belirleyip, takip ve kontrolünü sağlamak.
 • Yer değişikliği, görevlendirme gibi işlemlerini hastane başhekiminin onayını alarak yürütmek.
 • Hastane Başhekimi tarafından verilen görevleri yapmak.